Information om pyroteknik

Under vår senaste hemmamatch var det pyroteknik på Örjans vall. Vi vill tydligt klargöra att HBK är emot all typ av otillåten pyroteknik på våra arrangemang.

VARFÖR ÄR DET INTE TILLÅTET ATT ANTÄNDA PYROTEKNISKA PJÄSER UNDER MATCH?

För att få antända pyrotekniska pjäser t.ex. bengaler inne på arenan krävs det att HBK ansökt om och fått tillstånd av Polisen. Endast den som är arrangerande föreningen kan ansöka om tillstånd. Eftersom bengaler utvecklar enorm värme och rök kan detta utsätta åskådare för fara och hälsorisker.


VILKA ÅTGÄRDER VIDTAR HBK FÖR ATT FÖRHINDRA ATT DET ANTÄNDS PYROTEKNIK VID VÅRA MATCHER?

På matchdagen bemannar vi entréerna in till arenan tidigt samma dag. Innan publiken släpps in genomsöks lokaler och förvaringsutrymmen. Detta innefattar bland annat papperskorgar, toaletter och kiosker. 


HUR GÅR VISITATION TILL VID INSLÄPPEN?

Våra väktare har genomgått utbildning i hur vi ska och får utföra en visitation. När vår publik anländer till Örjans vall blir sker selektiv visitering vid entréerna till ståplats och full visitering vid sektionen för gästande supportrar. Vid övriga entréer sker selektiv visitering. Med hjälp av kameraövervakning och personalens observationer har vi uppsikt över åskådarnas rörelsemönster för att pyroteknik inte ska föras in från sittplats till ståplatssektionen.


HUR KAN PYROTEKNIK KOMMA IN PÅ ÖRJANS VALL TROTS VISITERING VID INSLÄPP?

De pyrotekniska pjäser som används är relativt små, upp till ca 15-25 cm långa och ca 2 cm i diameter. Pyroteknikpjäserna göms exempelvis i underkläder och andra ställen där vår personal enligt svensk lag inte har rätt att visitera. 


KOMMER PYROTEKNIK IN PÅ ÖRJANS VALL UNDER DAGAR DÅ DET INTE ÄR MATCH?

Vi gör många åtgärder för att förhindra att pyroteknik tas in på Örjans vall innan match och är noga med att kontrollera de utrymmen och de platser där pjäserna kan gömmas. Men Örjans vall är ett parkområde och arbetsplats för många personer och vi kan inte utesluta att även den möjligheten kan utnyttjas. Erfarenheten och underrättelserna om tillvägagångssättet talar dock för att det mesta tas in dolt på kroppen under matchdagen.VAD HÄNDER MED DE SOM FÖRSÖKER FÖRA IN OTILLÅTNA SAKER? 

De personer som anträffas med pyroteknik vid visitation överlämnas till Polisen. Personen får antingen tillträdesförbud eller arrangörsavstängning under minst sex månader.


VARFÖR AVVISAS INTE DE SOM ANTÄNDER PYROTEKNIK VID VÅRA MATCHER? 

Att ingripa mot enskilda personer i en folkmassa är väldigt svårt och förenat med stora risker. Om någon värd eller ordningsvakt skulle försöka ta tag i en person som håller i en tänd bengal skulle vi kunna riskera att personer i dennes närhet kommer till skada. 

Om till exempel en person som håller en brinnande bengal försöker lämna platsen för att inte bli gripen kan scenariot bli att personen tappar bengalen på vår personal alternativt någon annan gäst i närheten. Bengalbrännaren kanske skulle reagera genom att försöka fly upp på läktaren, med eller utan brinnande bengal i handen.

Om en person begått ett brott såsom att tända pyrotekniska pjäser under matchen och denne person identifieras, diskuterar vi med Polisen om det taktiskt rätta tillfället att gripa personen, exempelvis när personen är på väg att lämna Örjans vall. 

Att gripa personer som begått eller begår brott är Polisens uppgift i samhället. När Polisen vid dessa tillfällen, enligt grunderna för proportionalitetsprincipen, inte väljer att ingripa under pågående incident är det deras bedömning som gäller. Vi säkerställer dock alltid att polisanmälan görs mot personen och att ärendet fullföljs från Polisens sida.


VARFÖR IDENTIFIERAR HBK INTE FLER SOM ANTÄNDER PYROTEKNIK OCH STÄNGER AV DEM FRÅN VÅRA MATCHER?

Vi har över tid varit relativt skonad ifrån pyroteknik på Örjans vall. De vi lyckas identifiera polisanmäls och stängs genast av från matcherna. De flesta som väljer att tända pyrotekniska pjäser är väl medvetna om att Örjans vall kameraövervakas under match. De har anpassat sitt tillvägagångssätt och hittat ett sätt som gör det väldigt svårt för oss att identifiera dem. Inför en bengalbränning så tar sig flera personer in under en mer eller mindre stor flagga. Under flaggan befinner sig både personer som maskera sig och personer som är där för att förvilla kameraoperatören. Under flaggan byter man kläder med varandra och några personer kommer ut maskerade. När bränningen sedan är avklarad samlas personerna återigen under flaggan tillsammans med personer som inte varit maskerade. Återigen byts kläder och attribut och oftast – men inte alltid – har vi svårt att identifiera bengalbrännaren.


VAD INNEBÄR ARRANGÖRSAVSTÄNGNING?
HBK som arrangör har möjlighet att besluta om arrangörsavstängning. Arrangörsavstängning innebär att personen som stängs av inte äger tillträde till arenan. HBK har därmed rätt att stoppa personen på väg in.  HBK meddelar arrangörsavstängning till personer som begått brott eller förseelser som bedöms motivera det med utgångspunkt från de ordningsregler (som omfattar hela arrangemanget inte bara pyroteknik) som gäller på och i kring Örjans vall i samband med match.

Arrangörsavstängning ska meddelas även om ärendet förs vidare till åklagare för ansökan om tillträdesförbud. HBK ska således inte invänta åklagarens beslut om tillträdesförbud utan besluta om arrangörsavstängning direkt när ansökan om tillträdesförbud lämnas in till åklagare via Svenska Fotbollförbundet. Detsamma ska även gälla de fall då Polisen själva ansökt om tillträdesförbud på personer och HBK själva har tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut.


KLARGÖRANDE I PYROTEKNIKFRÅGAN

Förutsättningarna för så kallad tillåten pyroteknik på läktarna utreds just nu i fotbollssverige för att se över alternativa lösningar. Innan det är utrett och innan vi vet förutsättningarna för vad tillåten pyroteknik kräver kan inte HBK ta ställning till hur vi ställer oss i frågan då den inte är tillräckligt prövad. Det som är klart och tydligt är dock att HBK är emot all typ av otillåten pyroteknik på våra arrangemang.