Årsmöte den 4 mars 2019

Om en vecka är det dags för HBK:s årsmöte. Årsmötet går av stapeln på Sannarpsgymnasiet klockan 19. HBKRingen har årsmöte precis innan, också på Sannarpsgymnasiet klockan 18.
I enlighet med stadgarna finns verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande tillgängliga på HBK:s kansli.


Valberedningens förslag till årsmötet i HBK 4 mars 2019

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av, utöver ordföranden, åtta ledamöter

att Per-Olof Nilsson utses till ordförande för en tid av 1 år (nyval)

att Christian Albinsson, Stellan Elmgren, Robert Nilsson och Cristine Karlsson omväljes på 2 år, att Tommy Jönsson nyväljes på 2 år.

Konstateras att ledamöterna Anders Klingmyr, Anders Magnusson och Rasmus Svensson samtliga är valda på ytterligare 1 år.

att Andreas Johansson och Jesper Bengtsson omväljes till revisorer för en tid av 1 år.

- Per-Olof Nilsson (61 år), för närvarande ordf - VD och ägare till GN Transport i Halmstad
- Tommy Jönsson (42 år), för närvarande privatmarknadsrådgivare Danske Bank. Fotbollsmeriter: Bland annat SM-Guld, Stora och lilla Silver, Brons samt 304 allsvenska matcher i HBK

Föredragningslista 
§ 1.
Mötets öppnande Parentation
§ 2.
Fastställande av röstlängd för mötet
§ 3.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 4.
Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
§ 5.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 6.
Fastställande av föredragningslista.
§ 7.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§ 8.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
§ 9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§ 10.
Fastställande av medlemsavgifter 2020
§ 11.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. a) Motion från Håkan Widepalm, förslag på medlemsforum.
§ 12.
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande räkenskapsåret.
§ 13.
Val av
a) antalet ledamöter i styrelsen.
b) ordförande för en tid av ett (1) år.
c) fem (5) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
d) två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år.
e) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande och sammankallande.
§ 14.
Prisutdelning
§ 15.
Avslutning

Efter årsmötet följer en informativ del med representater från herrarnas a-trupp, damtruppen och futsallaget. 

*Uppdaterade version.