Kallelse till extra årsmöte

På grund av att Tony Karlsson blir klubbchef och därmed avgår från posten som ordförande kallar HBK till extrainsatt årsmöte den 24:e september kl 18:00 på Örjans vall. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
Föredragningslista vid extra årsmöte
1. Fastställande av röstlängd.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslistan.

6. Val av ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte 2019.
Valberedningen, som består av valberedningen ordförande Urban Jansson, Catrin Svensson och Per ”Texas” Johansson, föreslår Anders Klingmyr till styrelsens ordförande fram till ordinarie årsstämma. Inget fyllnadsval till styrelsen föreslås av valberedningen.

7. Avslutning